Responsabilitate de Mediu

Informatia de mediu (text actualizat la data 1 Iulie 2019)

GRUP PETROL MARIN S.A. desfasoara, la sediul secundar din municipiul Constanta, incinta Port, Dana 34, judetul Constanta, urmatoarele activitati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului: Colectarea deseurilor menajere rezultate din activitatile de catering si curatenie a spatiilor de cazare de pe platformele de foraj ce apartin de SC OMV PETROM SA – Zona de operare – Petromar. Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, sunt reglementate din punct de vedere al protectiei mediului, implementate si certificate printr-un sistem de management de mediu ISO 14001:2015.

 

Principiile care stau la baza acestor activitati sunt:

- principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase.

Politica in domeniul protectiei mediului inconjurator este implementata in cadrul organizatiei si formeaza fundamentul Sistemului de Management Integrat, fiind cunoscuta si aplicata, impreuna cu procedurile corespunzatoare fiecarei activitati, de tot personalul din cadrul organizatiei. Politica este afisata in locurile publice din organizatie, precum si pe site-ul companiei, astfel incat aceasta sa fie in permanenta la dispozitia partilor interesate.

 

Informatiile privind respectarea valorilor indicatorilor de mediu monitorizati sunt afisate trimestrial pe pagina de web a societatii, in scopul informarii corecte a publicului.

 

Monitorizarea mediului

Buletinele pentru determinarea nivelului de zgomot conform STAS nr.10.009/1988 se intocmesc la solicitarea autoritatii de mediu.

Buletinele de analiza pentru apele uzate evacuate in bazinul vidanjabil, pentru indicatorii: pH, materii in suspensie, CCOCr, CBO5, SET conform NTPA 002/2005 se intocmesc la fiecare vidanjare.

Pana la acest moment, valorile indicatorilor fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, se incadreaza in valorile normale si nu au un impact negativ asupra mediului inconjurator.

 

Orice poluare accidentala se anunta in regim de urgenta autoritatilor competente de protectie a mediului. Pana in acest moment nu au avut loc astfel de evenimente.

Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, admise la evacuarea in mediu ce pot afecta elementele de mediu, nu au depasit limitele maxime admise.

GRUP PETROL MARIN S.A. respecta prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Starea elementelor de mediu

Aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, precum si interactiunea dintre aceste elemente, nu au fost afectate ca urmare a activitatii desfasurate.

 

Modul de gestionare a deseurilor si ambalajelor

Deseurile produse sunt: diverse tipuri si cantitati de deseuri menajere generate de la activitatile administrative proprii.

Deseurile colectate sunt: deseuri menajere, deseuri reciclabile (PET, hartie, cartoane, lemn, sticla, metal) si deseuri nedestinate consumului uman (02.02.03).

Deseurile menajere sunt depozitate temporar in pubele, iar deseurile de plastic, hartie-carton, lemn, fier, sticla, se depoziteaza pe platforma betonata din Dana 34. Toti recipientii sunt marcati cu codurile deseurilor in mod vizibil, lizibil si durabil.

Deseurile valorificate sunt deseuri de plastic presate. Tratarea acestora se realizeaza in cel mai scurt timp posibil astfel incat sa se evite depozitarea necontrolata sau imprastierea acestora. Celelalte tipuri de deseuri se predau catre operatori economici autorizati, in conformitate cu Legea nr.211/2011.

In vederea respectarii conditiilor legale privind criteriile de acceptare a deseurilor la depozitare si/sau predare in vederea tratarii, pe platforma betonata, se primesc deseuri din incintele platformelor de foraj marin ce apartin de SC OMV PETROM S.A. Acestea sunt numai deseuri menajere si/sau industriale asimilabile celor menajere, precum si deseuri nemetalice (PET, folie, hartie, cartoane).

Transportul deseurilor se efectueaza de catre agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Rapoartele de gestiune a deseurilor se intocmesc lunar si se transmit anual, pana la data de 31 ianuarie pentru anul calendaristic anterior de functionare. Aceste rapoarte includ datele necesare pentru toate deseurile generate.

La acest punct de lucru, nu sunt folosite si rezultate ambalaje.

 

Modul de gestionare a substantelor si preparatelor periculoase

GRUP PETROL MARIN S.A. nu utilizeaza substante si preparate periculoase la acest punct de lucru.

 

Conformarea cu legislatia

Verificarea conformarii cu prevederile actelor de reglementare in vigoare, se face de catre autoritatile competente de protectie a mediului.

Verificarea conformarii cu cerintele Sistemului de Management de Mediu se face periodic de catre organismul de certificare.

Verificarea conformarii cu cerintele contractuale ale beneficiarilor se face prin audituri interne, de secunda si terta parte.

 

Program de conformare
Autoritatile de protectie a mediului, prin actele de reglementare emise, nu au impus masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate.